Regulamin akcji „Zbadaj swoje IT”

Regulamin akcji „Zbadaj swoje IT”

 

 1. Klient, który chce dokonywać oceny bezpieczeństwa systemów w ramach akcji „Zbadaj swoje IT”, rejestruje się na stronie. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracji, wprowadzając do niego wymagane przez Administratora dane. Zgłoszenie jest darmowe.
 2. Zgłoszenie do akcji „Zbadaj swoje IT” wymaga podania następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy,
  3. adres e-mail,
  4. nr telefonu.
 • Podane wyżej dane są niezbędne jedynie do wypełnienia ankiety „Zbadaj swoje IT”
 • Rejestracja  wymaga zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, tzw. checkbox) Regulaminu i polityki prywatności firmy.

 

 

 

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie przez nich w ramach akcji „Zbadaj swoje IT” jest VOL Sp. z o.o. Sp. K, ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Poznań - Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000397656, o kapitale zakładowym 1 696 000,00 PLN, NIP 7831559067, REGON 634263987, adres e-mail do kontaktu: cybervol@vol.com.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 pkt. a  RODO, który stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na które Administrator uzyskał zgodę Klienta, w danym celu związanym z przetwarzaniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: rejestracji Klienta, wypełnienie przez Klienta ankiety badania dojrzałości, komunikacji z Klientem.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, osoba która jej udzieliła ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw dane te w tym celu nie będą już przetwarzane.
 7. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych wymaganych uniemożliwia taką rejestrację i założenie Klientowi Konta oraz uzyskania dostępu do ankiety.
 8. Klient ma prawo złożyć wniosek o usuniecie jego danych osobowych. Administrator ma obowiązek je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 9. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 10. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 11. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 12. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 14. Szczegółowa regulacja dotycząca plików cookies zawarta jest w Polityce prywatności.
 15. Administrator informuje, że może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom, którzy posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów, a także podmiotom, z którymi współpracuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług.
 16. Administrator informuje, że każdy Klient będący osoba fizyczną może żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Klienta. Nadto przysługuje mu prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Sprzedawcy stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: cybervol@vol.com.pl zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.
 17. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 18. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.
 19. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego – kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.